Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

1. Názov projektu/sieteELN

ELN EURO LANGUAGES NET

(SIEŤ EURÓPSKYCH JAZYKOV)

EURO LANGUAGES NET  

2. Ciele

Projekt EURO LANGUAGES NET podporuje málo používané európske jazyky. 

Východiskovým momentom projektu je v Európe nesprávne rozšírený názor, že len angličtina, nemčina, francúzština a španielčina sú dôležité. Výskum v Litve ukázal, že je nedostatok informácií o najlepších programoch a možnostiach štúdia menej používaných jazykoch. Náš projekt je teda určený na založenie siete internetových stránok jazykových škôl a rôznych inštitúcií v kontinentálnej Európe, ktoré vyučujú menej rozšírené jazyky. Vytvorením siete sa budú napĺňať ďalšie ciele tohto projektu:

  1. Zlepšiť informovanosť a „imidž“ menej používaných jazykov a propagovať učenie týchto jazykov. Takýmto spôsobom sa zvýši kvalita, efektívnosť a mobilnosť pracovných síl predovšetkým v Európe, zlepší sa interkultúrne povedomie a komunikácia medzi rôznymi kultúrami. Používateľmi tejto siete budú všetci ľudia svete.
  2. Podporiť širokú verejnosť všetkých vekových skupín, aby sa učila menej rozšírené európske jazyky, aby bola efektívnou v multikultúrnej a multinárodnej Európe.
  3. Poskytovať informácie o nových a doteraz existujúcich najlepších programoch a možnostiach učenia menej rozšírených európskych jazykov a ponúknuť prístup ku všetkých týmto možnostiam. Predstaviť inovatívne programy výučby a učenia sa jazykov.
  4. Zlepšiť informovanosť o výhodách učenia sa moderných európskych jazykov predstavením moderných technológií, rozvinúť jazykové zručnosti vlastným prístupom, dať cieľovej skupine študentskú autonómiu.
  5. Vybudovať partnerstvo, spoluprácu a vzájomnú podporu, tímového ducha a vymieňať si skúsenosti a najlepšie programy medzi zamestnancami projektových partnerov. Učitelia budú mať možnosť používať zdroje, ktoré budú obsiahnuté v Euro Languages Net.

3. Participujúci partneri

Projekt zahŕňa 15 inštitúcií z 11 krajín (Talianska, Rakúska, Portugalska, Bulharska, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska - E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Fínska, prizvané sú aj inštitúcie z Lotyšska a Írska). Prezentujú sa tu vzdelávacie inštitúcie pre dospelých, univerzity, súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, odbory, atď.

Každý partner sa bude zúčastňovať na všetkých plánovaných aktivitách a bude zodpovedný za konečný výsledok vo svojej krajine. Partneri budú mať možnosť výberu priorít a spôsobov, ako dosiahnuť konečný výsledok. 
Napríklad propagácia sa bude uskutočňovať rôznymi spôsobmi v rôznych krajinách:

  • vydávanie brožúr
  • články v médiach
  • televízia, rádio
  • on-line konferencie pre jazykových profesionálov

Koordinátorská inštitúcia bude zodpovedná za kontrolu kvality výsledku. Experti na medzinárodnej a národnej úrovni budú prizvaní hodnotiť kvalitu projektu. Multimediálna komunikácia (CD-ROM, internet, e-mail, atď.) bude dominantnou pri práci na projekte. Výmena najlepších programov a skúseností prebehne na ročnom seminári Najlepšie programy v učení jazykov v multikultúrnej a multinárodnej Európe s EURO LANGUAGES NET.

4. Záver

Sieť EURO LANGUAGES NET je určená na vytvorenie internetového zdroja pre študentov a učiteľov moderných, menej používaných európskych jazykov. Globálna povaha internetu zabezpečí študentom celého sveta (potencionálnym aj existujúcim) informácie o tom, kde sa môžu v kontinentálnej Európe učiť menej používané jazyky. Poskytnú sa najkvalitnejšie programy, zdroje na učenie a výučbu jazykov, ako aj nové možnosti. Všetko toto pomôže zvýšiť informovanosť o výhodách učenia sa iných jazykov, čo sa týka možnosti zamestnania, mentálnej stimulácie a spoločenskej interakcie. 
Pre učiteľov poskytne sieť podporu a fórum pre spoluprácu a výmenu nápadov. Tento aspekt sa bude ďalej rozvíjať na konferenciách a seminároch, na ktorých sa budú vymieňať najlepšie programy. Rovnako sa bude diskutovať aj o propagácii a distribúcii materiálov o sieti a nápady sa budú realizovať.
Učitelia budú mať možnosť používať zdroje všetkých zúčastnených vzdelávacích inštitúcií. Tento fakt výrazne rozšíri ich skúsenosť a zvýši efektivitu výučby. 
Celý projekt so zameraním na európske jazyky a zvýšenie európskej interkultúrnej komunikácie výrazne korešponduje so zameraním našej vzdelávacej inštitúcie, o čom svedčí aj náš názov: E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk