Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: B2
Štruktúra skúšky: písomná čast: čítanie, preklad do cudzieho jazyka, sloh; ústna časť: konverzácia, reálie, literatúra
Platnosť vysvedčenia: celoživotná

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Prvému stupňu náročnosti základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

Účastník má preukázať jazykové zručnosti a kompetencie na jazykovej úrovni B2, t.j.:

  • porozumieť hovorenému a písomnému textu,
  • samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach, 
  • schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách,
  • schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,
  • schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu 180 až 220 slov,
  • schopnosť plynulo rozprávať o vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti cieľového jazyka.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk