Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

E - KU Inštitút JaIK spolupracuje so školami (ZŠ, gymnáziá a SŠ) predovšetkým v oblasti štátnych a medzinárodných jazykových skúšok. Ponúka im metodickú podporu a prístup k najnovším informáciám. Patrí k tomu aj vzdelávanie učiteľov, aby mohli svojich žiakov kvalifikovane pripravovať  na jazykové skúšky.

Spolupracujúcim školám ponúkame tzv. VERNOSTNÝ  PROGRAM.

Predmet

 1. Vernostný program (ďalej VP) je určený pre školy, inštitúcie, ale aj jednotlivcov - lektorov, ktorí hromadne prihlasujú svojich žiakov a študentov na skúšky, ktoré vykonáva E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. VP sa netýka jedine skúšky TOEFL, ktorú E – KU Inštitút JaIK vykonáva, ale skúška je administrovaná z USA ( = prihlasovanie a platba za skúšku).

 2. Ďalej uvedené podmienky platia od 31. 5. 2011 do odvolania.

Podmienky pre účasť v programe

 1. Do programu sa môže zapojiť každá základná, stredná, vysoká a jazyková škola, vzdelávacia inštitúcia a lektori (ďalej subjekt), ktorí v období od 1. 8. do 30. 6. kalendárneho roka prihlásia najmenej 3 svojich študentov (ďalej kandidátov). Registrácia kandidátov musí prebehnúť dohodnutým spôsobom s organizátorom skúšok, aby bolo možné jednoznačne určiť počet kandidátov za vysielajúce subjekty. Partnerom pre komunikáciu vo VP s vysielajúcimi subjektmi je Odd. pre študijné záležitosti. Kontakt: tel. 037/6542 456,  fax 037/6542 452, e-mail: eku.os@eku.sk.
 2. VP sa vzťahuje na skúšky:

             • Cambridge English
             • Goetheho inštitútu,
             • štátne jazykové skúšky,
             • ECL.

  Výhody programu

  1. E – KU Inštitútu JaIK poskytne zľavu vo výške 10 % z celkovej sumy za celkový počet prihlásených kandidátov.

  2. E – KU Inštitút JaIK poskytne zasielanie elektronických informácií o skúškach v dostatočnom predstihu pred termínom registrácie kandidátov.

  3. V prípade, že subjekt v priebehu 10 mesiacov zaregistruje na skúšky min. 20 platiacich kandidátov, pričom sa nevyžaduje jeden typ skúšok (umožňuje sa „mix“ skúšok), E – KU Inštitút JaIK poskytne subjektu jedno školenie pre pedagógov zdarma. Školenie v trvaní min. 3 hodín bude realizované v sídle spolupracujúceho subjektu, pričom subjekt si môže určiť typ skúšok, na ktoré má byť personál zaškolený.


  Všeobecné podmienky

  1. E – KU Inštitút JaIK si vyhradzuje právo urobiť zmeny v týchto podmienkach, a to vždy k 2. januáru kalendárneho roka. Dohodnuté podmienky sa  nikdy nebudú meniť počas trvania VP.

  2. E – KU Inštitút JaIK  sa zaväzuje o týchto zmenách informovať spolupracujúce subjekty elektronickou poštou.

  3. Do VP môže pristúpiť  ktorýkoľvek vzdelávací subjekt kedykoľvek počas roka..


  Riešenie sporov

  V záležitostiach, ktoré nie sú upravené uvedenými podmienkami, sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka zákonníka Slovenskej republiky.

  Nitra 31.5.2011

  Kontrolované: 26. 6. 2017

  Zdieľať a nasledovať

  Vzdelávanie učiteľov

  Program pre spolupracujúce školy

  Kontakt

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
  Piaristická 2
  949 01 Nitra
  Slovenská republika

  tel: +421 37 6542 456
  eku.os@eku.sk